Terap.io

Všeobecné uživatelské podmínkyI. Základní ustanovení1. Společnost MyMind s.r.o., se sídlem Zázvorkova 1997/26, Praha - Stodůlky, 155 00, IČO: 06236570, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen „Provozovatel“), je provozovatelem internetového serveru terap.io, dostupného z internetové adresy (URL) http://terap.io (dále jen „Server“), který slouží uživatelům Serveru jako:
a) komunikační platforma pro poskytování individuálních konzultací na dálku;
b) informační platforma pro zvyšování povědomí veřejnosti o možnostech využití poskytovaných konzultací zejména pro zlepšení kvality života jednotlivce, partnerů a rodiny a jako podpory při řešení životních situací subjektivně vnímaných uživatelem jako nelehké, to vše za níže podrobněji specifikovaných podmínek (dále jen „Všeobecné uživatelské podmínky Serveru“ nebo též „VUP“).

2. Server slouží (i) konzultantům k nabízení jejich poradenských a konzultačních služeb (dále jen „Poradce“) registrovaným uživatelům, (ii) registrovaným uživatelům ke zprostředkování kontaktu s Poradcem, o jehož poradenské a konzultační služby má registrovaný uživatel (dále jen „Klient“) zájem, a (iii) pro jejich vzájemnou komunikaci při poskytování služby Klientovi formou textové, zvukové, obrazové nebo zvukově-obrazové komunikace, a to za předem sjednanou úplatu (dále jen „Sezení “). Sezení Klientů s Poradcem jsou zajišťovány Provozovatelem prostřednictvím digitálního prostředí (uživatelské platformy) začleněného do Serveru. Server dále slouží rovněž jako (iv) veřejně dostupný zdroj relevantních informací o účelu a druzích poskytovaných služeb Poradců (dále jen „Informační služba“). To vše společně dále jen „Služba“.

3. Aktivity na Serveru jsou veřejné a bezplatné a mohou se jich účastnit registrovaní uživatelé, s výjimkou Sezení, kteréá je určeno pouze pro registrované uživatele, kteří splnili další podmínky pro uskutečnění Sezení , zejména uzavřeli Smlouvu o poskytování poradenských a konzultačních služeb a zaplatili cenu Sezení. Uživatelem Informační služby se může stát jakákoliv. Uživatelem Sezení se může stát pouze registrovaný uživatel Serveru starší 18 let.

4. Provozovatel jako zprostředkovatel Sezení není odpovědný za obsah Poradci poskytovaných služeb, ani množství a druh informací sdělovaných Poradcem v jeho profilu na Serveru. Provozovatel není účastníkem, ani vedlejším účastníkem vzájemných vztahů registrovaného uživatele a Poradce. Blíže k odpovědnosti Provozovatele v čl. V. těchto VUP.

5. Provozovatel tímto výslovně prohlašuje, že prostřednictvím Serveru nejsou poskytovány zdravotní služby ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zdravotní služby“) a jejich poskytování není v žádném případě účelem Serveru ani záměrem Provozovatele. Jakákoliv aktivita na Serveru nemůže být vykládána v rozporu s tímto prohlášením Provozovatele. Uživatel, který má zájem o poskytování zdravotní služby si ji musí zajistit u zdravotnického zařízení, které je k jejímu poskytnutí oprávněno dle příslušného zákona.

6. Registrací na Serveru a/nebo jeho užíváním bez registrace dává uživatel souhlas s podmínkami užívání Serveru uvedenými v tomto dokumentu, se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů týkajících se uživatelů Serveru (blíže k zpracování osobních údajů v čl. IV. těchto VUP) a zavazuje se jednat v souladu s pravidly užívání Serveru ve smyslu těchto VUP. Není-li ve VUP stanoveno jinak, text VUP představuje smluvní ujednání mezi Provozovatelem a uživateli Serveru. V případě, že s těmito VUP uživatel nesouhlasí, není oprávněn Server nadále užívat.

7. Veřejně dostupný obsah Serveru, včetně zveřejněné inzerce, má výhradně informativní charakter a nemůže a nesmí být považován ani vykládán jako schválení nebo doporučení jakéhokoliv ze zobrazených nebo popsaných výrobků, poskytovatelů, produktů ani procedur.

8. Uživatel Serveru nemá žádný právní nárok na užívání Serveru nebo na uzavření smlouvy (prostřednictvím registrace). Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. kdykoliv odstoupit od smlouvy se stávajícím registrovaným uživatelem nebo omezit jeho přístup ke Službám na Serveru, a to i bez udání důvodu.

9. Provozovatel zaručuje ukládání a uchovávání dat registrovaných uživatelů z Konzultace a po dobu registrace uživatele, a to způsobem a za podmínek uvedených v Informacích o zpracování osobních údajů volně dostupných na Serveru.

10. V případě, že je uživatelem právnická osoba, resp. její zaměstnanec, ve smyslu Smlouvy o spolupráci, jež tato právnická osoba uzavřela s provozovatelem, vztahují se pravidla a podmínky těchto VUP pro uživatele na tohoto zaměstnance ve stejném rozsahu (včetně registrace i uzavření Smlouvy o poskytování poradenských a konzultačních služeb), nevyplývá-li ze znění těchto VUP pro právnickou osobu (resp. jejího zaměstnance) odlišná úprava. V případě práv a povinností plynoucích registrovanému uživateli z užívání Serveru a/nebo Klientovi z uzavřené smlouvy o poskytování poradenských a konzultačních služeb se tento zaměstnanec, ve smyslu Smlouvy o spolupráci, považuje za zástupce právnické osoby, nevyplývá-li ze znění těchto VUP, že se dané právo či povinnost uplatní výhradně vůči zaměstnanci jako fyzické osobě.

II. Registrace na Serveru1. Na základě registrace uživatele na Serveru, může registrovaný uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může registrovaný uživatel využívat službu Konzultace za podmínek stanovených dále těmito VUP.

2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Registrovaný uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Provozovatel neodpovídá za újmu vzniklou registrovanému uživateli vdůsledku sdělení přístupových údajů registrovaným třetí osobě.

3. Uživatelské jméno je uživatel povinen zadat ve tvaru e-mailové adresy Každý uživatel může mít na Serveru pouze jeden uživatelský účet.

4. Při registraci je uživatel povinen uvést údaje vyžadované Provozovatelem. Uživatel je povinen zadat správné a pravdivé údaje a v případě potřeby je bez zbytečného odkladu aktualizovat. Provozovatel neodpovídá za újmu způsobenou registrovanému uživateli jako příjemci Služeb, který na Serveru uvedl nesprávné údaje. Provozovatel Serveru identitu klientů neprověřuje.

5. Registrovaný uživatel není oprávněn umožnit užívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

6. Registrovaný uživatel má přístup ke svým údajům a může je měnit a doplňovat (vyjma unikátního uživatelského jména, resp. emailové adresy uživatele). Zvolením možnosti „aktualizovat profil“ ve své uživatelském rozhraní může Registrovaný uživatel na svém uživatelskému účtu dále měnit a doplnit další identifikační údaje uvedené v jeho profilu. Registrovaný uživatel je povinen udržovat zadané údaje aktuální. Údaje uvedené v uživatelském účtu registrovaného uživatele jsou Provozovatelem oprávněně považovány za správné.

7. Podrobné informace o zpracování osobních údajů uživatele zadaných při registraci na Server jsou k dispozici v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“ volně dostupném na Serveru v příslušné sekci.

8. Registrace uživatelského účtu se ověřuje pomocí automaticky zasílaného ​e-mailového potvrzení​. Registrace tímto způsobem nepotvrzené jsou nefunkční a neplatné.

9. Provozovatel se zavazuje registrovanému uživateli zajistit uložení dat vložených na uživatelský účet a umožnit mu jejich znovuzobrazení a správu těchto dat po dobu jeho registrace. Provozovatel se rovněž zavazuje umožnit registrovanému uživateli na žádost a na odpovědnost registrovaného uživatele přístup k datům uloženým na jeho uživatelském účtu po dobu jeho registrace. Pro vyloučení pochybností se za data vložená na uživatelský účet nepovažuje samotné Sezení, nebo jeho záznam.

10. Registrovaný uživatel může Provozovatele kdykoliv upozornit na příspěvek umístěný kdekoliv na Serveru, který není v souladu s čl. III. odst. 1 těchto VUP – Kodexem terap.io proto, aby Provozovatel posoudil vhodnost příspěvku a v případě potřeby přijal nezbytná opatření na ochranu práv dotčených uživatelů Serveru. Provozovatel není povinen zvlášť informovat odesílatele upozornění o přijatých opatřeních.

11. Uživatel bere na vědomí, že zajištění připojení k síti internet a úhrada nákladů na jeho zajištění pro přístup na Server nejsou součástí poskytovaných Služeb, a potřebné připojení i náklady na ně jsou výhradně jeho vlastními náklady.

12. Uživatel není oprávněn pořizovat si audio ani video záznam Sezení s Poradcem.

III. Pravidla užívání Služby1. Kodex Terap.io – obecná pravidla
Posláním Služby je umožnit uživatelům Serveru nalézt vhodného Poradce k jejich online Sezení. Uživatelé i Poradci se při užívání Služby mají přitom cítit pohodlně a příjemně. Proto, aby mohli mít Uživatelé i Poradci s užíváním Serveru co nejlepší zkušenosti, stanovil Provozovatel Serveru některá základní pravidla jeho užívání, která se všichni uživatelé, včetně Poradců, zavazují dodržovat.
1.1. Pravidla uvedená v tomto odstavci platí pro všechny způsoby užívání Služby (včetně užívání Serveru Poradcem) i komunikaci s dalšími uživateli na Serveru:
1.1.1. Každý uživatel Serveru se zavazuje dodržovat při užívání Služeb na Serveru tato pravidla:
a) nezveřejňovat příspěvky, jimiž jsou nebo by mohla být porušována práva duševního vlastnictví třetích osob;
b) nahlásit jakékoli negativní či nevhodné zkušenosti při užívání Služby Provozovateli (např. prostřednictvím uživatelské podpory);
c) nenarušovat provoz Služeb a Serveru, zdržet se pokusů o neoprávněný přístup k uživatelským účtům jiných uživatelů i pokusů o zamezení přístupu jiných uživatelů na Serveru, stejně jako jakékoliv jiné aktivity, jejichž výsledkem by mohlo být zamezení nebo omezení přístupu jiného uživatele na Server;
d) neporušovat práva duševního vlastnictví Provozovatele ve vztahu k Serveru a jeho obsahu, zejména nekopírovat, neměnit ani jinak neupravovat a nešířit jakýmkoliv způsobem obsah Serveru bez vědomí Provozovatele;
e) používat Server výhradně za účelem poskytování Služeb a v souladu s právními předpisy, těmito VUP, a dalšími podmínkami nebo dokumenty uvedenými ve VUP.
1.1.2. Poradce se nad pravidla uvedená v odst. 1.1.1. dále zavazuje dodržovat při užívání Služeb na Serveru pravidla uvedená v Kodexu poradce Terap.io dostupném v rámci uživatelského rozhraní Poradce umístěného na Serveru.
1.2. Uživatel Serveru bere na vědomí, že za obsah zveřejněných vyjádření a stanovisek nese odpovědnost sám. Uživatel dále bere na vědomí, že Provozovatel není povinen na zveřejněná vyjádření a stanoviska jakkoliv reagovat.
1.3.Každý uživatel Serveru je oprávněn požádat administrátora Serveru o podporu při jeho užívání, a to elektronicky prostřednictvím k tomu určené mailové adrese: info@terap.io (dále jen „uživatelská podpora“). Provozovatel se zavazuje poskytovat uživatelskou podporu na Serveru v běžné pracovní době, tj. Po – Pá 9 – 17 hod. a zpřístupnit ji všem uživatelům Serveru bez omezení.
1.4. Registrovaný uživatel Serveru je oprávněn kdykoliv požádat o zrušení svého uživatelského účtu na Serveru. Poskytovatel je povinen vyhovět takové žádosti uživatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne sdělení žádosti Poskytovateli. Žádost o zrušení uživatelského účtu může uživatel podat písemně na adresu sídla Provozovatele uvedenou v úvodním ustanovení těchto VUP, nebo elektronicky prostřednictvím Serveru po přihlášení ke svému uživatelskému účtu na Serveru. V případě zrušení uživatelského účtu na žádost uživatele, si může uživatel vytvořit nový uživatelský účet na Serveru nejdříve po uplynutí lhůty 24 hodin ode dne zrušení uživatelského účtu.
1.5. Provozovatel si vyhrazuje všechna práva týkající se veškerých ochranných známek, log, autorských děl, návrhů nebo jakýchkoli jiných děl nebo předmětů duševního vlastnictví nebo průmyslového vlastnictví, které jsou umístěny na Serveru. Poskytnutím přístupu k Serveru uživatelům Provozovatel neposkytuje žádný druh licence ani právo na užívání jakékoli takové ochranné známky, designu, autorského díla, loga ani jiného předmětu práv duševního vlastnictví. Uživatel může Server používat výlučně tak, jak je popsáno VUP a na Serveru. Uživateli je zakázáno používat jakékoliv kontaktní údaje získané prostřednictvím Serveru k jinému účelu než k využití Služeb prostřednictvím Serveru a kontaktování Poradce nebo jiného uživatele mimo Sezení a/nebo Server. Zejména (avšak nikoli výlučně), nesmí uživatel, a to ať už samostatně nebo společně s jinou osobou nebo subjektem, ať už v zájmu svého vlastního prospěchu nebo v zájmu jakékoli jiné osoby, a ať už přímo či nepřímo, odlákat nebo se snažit přetáhnout Poradce a/nebo jiného uživatele na jiný server či k jinému poskytovateli obdobných služeb nebo zaměstnat nebo umožnit jakékoli třetí straně zaměstnávání (nebo poskytování služeb obdobných k Službě) jakéhokoli Poradce.
1.6. Uživatel odpovídá za to, že při užívání Serveru uživatelem nedojde k porušení právních předpisů. Uživatel je povinen odškodnit Provozovatele za veškerou újmu, ztrátu nebo nároky vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s jakýmkoli porušením tohoto článku III. nebo v souvislosti s jakýmkoli porušením nebo domnělým porušením práv kterékoli třetí osoby vyplývající nebo vyskytující se v souvislosti s porušením tohoto článku III.

2. Uživatelské rozhraní, výběr Poradce, Sezení a Smlouva o poskytování poradenských a konzultačních služeb (Smlouva)
2.1. Uživatelské rozhraní, výběr Poradce
2.1.1. Po provedené registraci si Klient může vybrat Poradce, s nímž má zájem realizovat Sezení, a to buď prostřednictvím vstupního dotazníku (více k němu v čl. VI odst. 2) a nebo výběrem konkrétního terapeuta z nabídky uvedené na Serveru. Zároveň se Klientovi: (i) zpřístupní samostatné okno (chat box) prostřednictvím něhož může Klient s jím vybraným Poradcem komunikovat a (ii) zpřístupní se prostřednictvím jeho uživatelského rozhraní rezervační formulář jím vybraného Poradce pro rezervaci Sezení.
2.1.2.Sezení je služba přístupná na Serveru pouze pro Klienty, kteří mají zájem o poskytování poradenských a konzultačních služeb, a kteří splnili další podmínky pro poskytování těchto služeb uvedené níže v tomto článku.
2.1.3. Sezení Poradce s Klientem se realizuje výlučně formou textové, zvukové, obrazové nebo zvukově-obrazové komunikace prostřednictvím uživatelského rozhraní Klienta na Serveru. Jiná forma poskytování služeb Poradce Klientovi není poskytováním Služby dle těchto VUP.
2.1.4. Sezení je poskytováno v českém jazyce, nedohodnou-li se Poradce s Klientem v konkrétním případě jinak.

2.2. Objednávka a rezervace Sezení
2.2.1. Objednávku Sezení provádí Klient výběrem konkrétního terapeuta a termínu prostřednictvím svého uživatelského rozhraní.
2.2.2. V objednávce musí být uvedeny minimálně tyto údaje:
a) uživatelské jméno Klienta na Serveru (vyplní se automaticky při dokončení formuláře objednávky),
b) vybraný Poradce
c) preferovaný termín konání Sezení (výběrem z výčtu),
d) rozsah objednávaných služeb (výběrem z nabídky souborů nebo četností Sezení),
Po uvedení těchto údajů Klient uhradí cenu objednaných služeb jím zvoleným způsobem (podrobnosti viz ust. 2.4.5. a násl. těchto VUP) a objednávku Klient následně odešle Provozovateli.
2.2.3. Před odesláním objednávky, má Klient možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zadal,, a to i s ohledem na možnost Klienta zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou po odeslání objednávky považovány za správné.
2.2.4. Odesláním objednávky Klient vyjadřuje souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, popř. náklady na telefonické hovory) si hradí Klient sám, přičemž tyto náklady se neliší od základních sazeb. Odesláním objednávky Klient, který je fyzickou osobou, taktéž vyjadřuje svůj souhlas s aktuálním Ceníkem dostupným na záložce „Ceník“ umístěné na Serveru. Jakákoliv změna Ceníku nabývá účinnosti svým zveřejněním na Serveru, není-li v Ceníku stanoveno jinak. Každou učiněnou Objednávkou Klient, který je fyzickou osobou, poskytuje svůj souhlas s Ceníkem aktuálním k datu učinění objednávky. Pro případ, že je Klient právnickou osobou, která s Provozovatelem uzavřela smlouvu o spolupráci (resp. Smlouvu s Poradcem uzavírá za tuto právnickou osobu její zaměstnanec ve smyslu smlouvy o spolupráci), řídí se odměna sezení Smlouvou o spolupráci, s čímž obě strany vyslovují tímto svůj souhlas.
2.2.7. Po přijetí objednávky Provozovatel Klientovi obratem potvrdí jím učiněnou objednávku prostřednictvím jeho uživatelského rozhraní a zároveň souhrnným e-mailem odeslaným na jeho emailovou adresu., čímž dojde k rezervaci Sezení.
2.2.8. V případě, že Klient hodlá učinit rezervaci dalšího Sezení v rámci jím zakoupeného balíčku (tedy poté, co již minimálně jedno Sezení z jím zakoupeného balíčku čerpal), v rezervačním formuláři vybere termín Sezení s Poradcem označením jednoho ze zobrazených termínů r. Klient může zarezervovat i více termínů Sezení najednou, vždy však maximálně počet Sezení odpovídající objednanému a zaplacenému rozsahu služeb. Okamžikem označení zobrazeného termínu ve formuláři je termín závazně rezervován, čímž je učiněna objednávka, což Provozovatel Klientovi obratem potvrdí prostřednictvím jeho uživatelského rozhraní a zároveň souhrnným e-mailem odeslaným na jeho emailovou adresu .
2.2.9. V případě, kdy Klient čerpá Sezení na základě poukazu terap.io. uplatní se, namísto způsobu vytvoření objednávky uvedeném v ust. 2.2.2. - 2.2.7. následující postup. Po zadání jedinečného kódu poukazu terap.io na adrese https://terap.io/coupon, se Klientovi automaticky připíše na jeho uživatelský účet balíček Sezení v odpovídajícím množství uvedeném na poukazu terap.io, na základě nějž si Klient nejprve v rezervačním formuláři vybere termín Sezení s Poradcem označením jednoho ze zobrazených termínů. Klient může zarezervovat i více termínů Sezení najednou, vždy však maximálně počet Sezení odpovídající zakoupenému poukazu terap.io. Okamžikem označení zobrazeného termínu ve formuláři je termín závazně rezervován, čímž je učiněna objednávka, o čemž Provozovatel Klientovi obratem potvrdí prostřednictvím jeho uživatelského rozhraní a zároveň souhrnným e-mailem odeslaným na jeho emailovou adresu .

2.3. Další termín Sezení. Změna a zrušení Sezení. Změna Poradce. Podmínky garance vrácení peněz.
2.3.1. Klient je oprávněn dvakrát změnit či zrušit rezervovaný termín Sezení ve lhůtě do 48 hodin před tímto termínem, aniž by tím čerpal objednané služby. Při zrušení rezervovaného termínu je však Klient vždy povinen uvést důvod, pro nějž tento termín ruší.
2.3.2. V případě třetí a dalších změn termínu Sezení nebo v případě změny či zrušení termínu Sezení ve lhůtě kratší než 48 hodin před tímto termínem se má v každém takovém případě za to, že Klient vyčerpal poskytnutí služby Sezení v plném rozsahu a nemá nárok na náhradní termín Sezení.
2.3.3. V případě, kdy ke zrušení rezervovaného termínu Sezení dojde z důvodu na straně Poradce a/nebo Provozovatele, bude Klient o této skutečnosti informován samotným Poradcem nebo Provozovatelem. V případě zrušení rezervovaného termínu Sezení z důvodu na straně Poradce a/nebo Provozovatele má Klient nárok (dle své vlastní volby) požadovat jeden z následujících způsobů náhrady:
a) poskytnutí náhradního termínu Sezení, nebo
b) poskytnutí Sezení v původním termínu s jiným Poradcem určeným Provozovatelem, nebo
c) vrácení ceny objednaných služeb (pouze za předmětné Sezení).
2.3.4. Kromě pravidel uvedených v Kodexu Terap.io v odst. 1. tohoto článku platí pro realizaci Sezení tato pravidla:
a) Poradce je zavázán respektovat rozhodnutí Klienta ukončit poskytování poradenských a konzultačních služeb v konkrétní záležitosti Klienta, a to bezodkladně,
b) Klient je zavázán zvážit všechna doporučení Poradce vyhledat další odbornou podporu, pokud mu Poradce takové doporučení sdělí,
c) Klient je zavázán respektovat rozhodnutí Poradce ukončit poskytování poradenských a konzultačních služeb v konkrétní záležitosti Klienta. Poskytování poradenských a konzultačních služeb je v takovém případě ukončeno nejpozději uplynutím 30 dnů ode, kdy Poradce své rozhodnutí sdělil Klientovi.
2.3.5. V případech dle písm. a) a c) předchozího odstavce má Klient nárok na vyčerpání předplacených a dosud nerealizovaných Sezení u jiného Poradce z nabídky Poradců určené Provozovatelem, ledaže odmítne realizaci dalších Sezení a požádá písemně o vrácení přeplatku na ceně objednaných služeb (ceně balíčku).
2.3.6. V případě dle odst. 2.3.4 písm. b) nenese Poradce ani Provozovatel jakoukoliv odpovědnost za následky rozhodnutí a na ně navazující jednání Klienta po sdělení doporučení ze strany Poradce. Odpovědnost za všechna svá rozhodnutí a jednání nese Klient sám.
2.3.7. Klient si je vědom a souhlasí s tím, že marným uplynutím lhůty určené k realizaci Sezení z balíčku Sezení, které si Klient objednal, pozbývají předplacené a dosud nerealizované Sezení platnosti bez možnosti požadovat za ně náhradu. Lhůta určená k realizaci Sezení (tzn. k realizaci všech Sezení z balíčku Sezení) činí v souladu s čl. 2.4.2. těchto VUP 3 měsíce od uzavření Smlouvy.
2.3.8. Klient má možnost změnit jím původně vybraného Poradce pouze předtím, než mu byla potvrzena objednávka Sezení nebo balíčku Sezení. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Klient nemá nárok na změnu Poradce poté, co již započal s čerpáním Sezení v rámci balíčku Sezení. V případě, že Klient bude i přesto chtít změnit osobu jím vybraného Poradce, musí za tímto účelem kontaktovat Provozovatele, a to buď písemně prostřednictvím emailu na emailovou adresu Provozovatele: info@terap.io nebo přes platformu Intercom dostupnou z internetové adresy www.terap.io, který následně rozhodne, zda mu tuto změnu umožní.
2.3.9. V případě, že Klient nebude spokojen s prvním Sezením, které absolvuje s kterýmkoli Poradcem na základě uzavřené Smlouvy a uhradí vlastní platbou (nikoliv poukazem Terap.io), je Klient oprávněn do 3 dnů ode dne uskutečněného prvního Sezení poslat žádost o vrácení uhrazené částky (Odměny) za Sezení na email: info@terap.io s uvedením důvodu své nespokojenosti se Sezením. Uhrazená cena Sezení (Odměna) mu bude vrácena zpět na účet, ze kterého byla zaplacena ve lhůtě 15 dnů ode dne odeslání žádosti. Každý Klient je však oprávněn využít možnost vrácení peněž při nespokojenosti s prvním Sezením pouze jednou. Garance vrácení peněz uvedená v tomto ustanovení VUP tak platí pouze pro první Sezení absolvované prostřednictvím Serveru, nehledě na to, zda v rámci využívání Služeb poskytovaných prostřednictvím Serveru došlo ke změně Poradce.

2.4. Smlouva o poskytování poradenských a konzultačních služeb (Smlouva)
2.4.1. Rezervací Sezení je mezi Klientem a Poradcem uzavřena smlouva o poskytování poradenských a konzultačních služeb, jejíž obsah je určen obsahem potvrzené objednávky a těmito VUP.
2.4.2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do poskytnutí služeb v rozsahu dle objednávky Klienta ve smyslu odst. 2.2.2. písm. d) těchto VUP nebo na dobu 3 měsíců podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve. Při skončení smlouvy uplynutím doby se má za to, že služby byly poskytnuty v rozsahu dle smlouvy.
2.4.3. Účelem poskytování osobních poradenských a konzultačních služeb Klientovi není nahradit rozhodování Klienta v jeho osobních záležitostech rozhodnutím Poradce. Poradce nenese odpovědnost za jednání Klienta ani za následky takového jednání pro Klienta.
.4.4. Odměna je smluvní. Při objednání služeb Klientem platí za smluvenou Odměna uvedená na Serveru (resp. ve Smlouvě o spolupráci v případě Klienta, který je právnickou osobou) v okamžiku odeslání objednávkového formuláře Klientem ve smyslu odst. 2.2.2. těchto VUP. Odesláním objednávkového formuláře vyjadřuje Klient souhlas s výší Odměny.
2.4.5. Odměnu za Sezení hradí Klient Poradci jím vybraným způsobem z následujících možností:
a) online kartou prostřednictvím zabezpečené platební brány umístěné na webové stránce společnosti, která platby zprostředkovává;
b) online kartou Flexi Pass Card prostřednictvím platební brány Sodexo;
c) online stravenkovou kartou Edenred;
d) prostřednictvím Poskytovatele, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Poskytovatele provedeným na základě jím vystavené faktury. Tento způsob platí pro případ, že je Klient právnickou osobou, která s Provozovatelem uzavřela smlouvu o spolupráci;
e) prostřednictvím Poskytovatele, a to poukazem terap.io (blíže k poukazu v čl. VI odst. 3 VUP)
2.4.6. Poradce vede záznamy o chat komunikaci s Klientem v podobě textového záznamu (chat záznam). Obrazové a zvukové záznamy Sezení Poradce nepořizuje a nezpracovává. Záznam chat komunikace s Klientem je Poradci i Klientovi přístupný po celou dobu trvání spolupráce na Serveru na jeho uživatelském účtu na Serveru. Klient je oprávněn pořídit si nejpozději do 3 měsíců po skončení smlouvy opis nebo výpisky ze záznamu Sezení (dále jen „výpis záznamů“). Klient není oprávněn pořizovat záznamy Sezení. Po uplynutí lhůty 3 měsíců od skončení Smlouvy jsou záznamy zlikvidovány. Poradce jako Správce prostřednictvím Provozovatele zajišťuje ukládání obsahu chatu na Serveru, za účelem jeho dalšího zobrazování při Sezeních i mimo ně výhradně pro potřeby Poradce .
2.4.7. V případě, že Poradce neposkytuje služby Klientovi řádně a včas podle podmínek sjednaných Smlouvou (zejména pokud Sezení trvalo kratší dobu, než bylo dohodnuto v příslušné Smlouvě, pokud byla výzva zpožděna nebo pokud k Sezení nedošlo), má Klient právo na náhradu tím způsobené újmy, zejména rezervaci náhradního termínu Sezení . Práva z vadného plnění uplatňuje Klient prostřednictvím svého uživatelského rozhraní na Serveru nebo písemně prostřednictvím emailu na emailovou adresu Provozovatele: info@terap.io nebo na adresu Provozovatele uvedenou v úvodních ustanovení těchto VUP (MyMind s.r.o., Zázvorkova 1997/26, Praha – Stodůlky, 155 00). Klient je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění do 3 dnů ode dne Sezení nebo termínu, kdy se Sezení měla uskutečnit. Neuplatněním práva z vadného plnění v této lhůtě toto právo Klienta zaniká.
2.4.8. Provozovatel oznámí reklamaci příslušnému Poradci. Provozovatel následně Klienta vyrozumí o posouzení reklamace a případném nápravném prostředku do 14 dnů poté, co Klient uplatnil svá práva z vadného plnění (a to jakýmkoli ze způsobů uvedených v 2.4.7.).
2.4.9. Smlouva se uzavírá v českém jazyce. V případě dvou či více jazykových verzí smlouvy rozhoduje verze Smlouvy v českém jazyce.
2.4.10. Vztah založený Smlouvou se řídí platnými právními předpisy České republiky. V případě, že dojde mezi Klientem a Poradcem ke spotřebitelskému sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Klient podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je v případě Služeb poskytovaných dle Smlouvy: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz
2.4.11. Smlouva včetně VUP je Poradcem archivována v elektronické podobě a není přístupná.
2.4.12. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že jsou si vědomi toho, že Provozovatel není stranou Smlouvy; jeho úloha je omezena výlučně na provozování Serveru. Provozovatel nezastupuje Klienta. Provozovatel zastupuje Poradce výlučně v(e): (i) zprostředkování schválení podmínek Sezení (ii) zprostředkování Sezení a (iii) přijetí Odměny a jejího vypořádání s Poradcem.
2.4.13. Provozovatel není poskytovatelem platebních služeb malého rozsahu ani jiným poskytovatelem platebních služeb. Z pozice zprostředkovatele Sezení Provozovatel pouze (i) přijímá Odměnu v zastoupení Poradce jako jeho zmocněnec ve vztahu k zprostředkování Sezení. Provozovatel nezastupuje Klienta ve zprostředkování Sezení a úhrady Odměny za toto Sezení.
2.4.14. Klient si je vědom toho, že započetím čerpání prvního Sezení z jím zakoupeného balíčku Sezení, tzn. započetím plnění objednávky, ztrácí možnost odstoupit od Smlouvy a požadovat vrácení ceny objednaných služeb (a to i částečně) v části zbývajících, dosud nevyčerpaných Sezení z tohoto balíčku. Toto ustanovení se však neuplatní v případě využití garance vrácení peněz uvedené v čl. 2.3.9. těchto VUP.

3. Následky porušení pravidel užívání Služby
3.1. V případě, že:
a) se ukáže, že registrovaný uživatel nesdělil při registraci na Serveru pravdivé údaje,
b) uživatel Služeb jedná v rozporu s pravidly užívání (kodexem terap.io) uvedenými v čl. III. těchto VUP, platnými právními předpisy a /nebo se jeho uživatelský účet dostal do rozporu s dobrými mravy, veřejným pořádkem nebo právy třetích osob nebo Provozovatele.,
c) uživatel není ochoten spolupracovat při řešení standardních či výjimečných situací s oprávněným zástupcem Provozovatele, je Provozovatel oprávněn omezit přístup uživatele na Server do doby, kdy napraví své závadné jednání nebo i zrušit kterýkoliv uživatelský účet s okamžitou platností.
3.2. Provozovatel Serveru je oprávněn jednostranně rozhodnout a následně omezit příspěvky vložené na Server do diskuze nebo chatu, které jsou příliš obecné, nepřiměřeně dlouhé nebo nelogické. Provozovatel Serveru je rovněž oprávněn odstranit nebo redukovat příspěvky s komerčním podtextem (reklamní texty a hyperodkazy).

IV. Zpracování osobních údajů1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, a to Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

2. Pro registraci uživatele na Serveru a pro účely užívání Služeb registrovaným uživatelem je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatele poskytnuté či zadané uživatelem při registraci (zejména kontaktní údaje). Provozovatel zpracovává tyto údaje z důvodu svého oprávněného zájmu a za účelem plnění smlouvy s uživatelem ve smyslu těchto VUP.

3. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů uživatele jsou uvedeny v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“ dostupném na tomto odkazu.

V. Odpovědnost Provozovatele1. Provozovatel není stranou Smlouvy vztahující se k Sezení. Provozovatel neodpovídá za kvalitu Služby poskytnuté v rámci Sezení, soulad Sezení vedené Poradcem se Smlouvou, či chování a výkon Poradců či Klientů v rámci Sezení. Za porušení Smlouvy nebo jakýchkoli právních předpisů ze strany Poradce vůči Klientovi odpovídá výlučně Poradce.

2. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu nebo ztrátu, které vzniknou uživateli v souvislosti s jakoukoli Službou.

3 Provozovatel si vyhrazuje právo na předem oznámené přerušení dostupnosti Služeb na Serveru, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za hackerské nebo jiné potenciální útoky, které ovlivní funkčnost Serveru. Provozovatel nenese odpovědnost vůči uživatelům za dočasnou nedostupnost platformy z důvodu selhání nebo výpadku internetu nebo jiných podobných situací.

4. Uživatel odpovídá za jakoukoliv újmu vzniklou Provozovateli v důsledku protiprávního zasahování do Serveru a / nebo jakéhokoli porušení VUP a / nebo Kodexu terap.io a / nebo jakékoli jiné podmínky zde uvedené ze strany uživatele.

VI. Ostatní1. Provozovatel může uživateli udělit kredity nebo poukaz, jimiž lze uhradit Poradci Odměnu za Sezení nebo jeho část. Udělení a využití těchto kreditů nebo poukazu může podléhat zvláštním podmínkám odlišných od znění VOP a/nebo Obchodních podmínek při prodeji poukazu terap.io) a jejich platnost může po určité době vypršet. Tyto podmínky budou vždy zveřejněny na Serveru a/nebo v rámci reklamní nabídky, kterou bude Služba poskytovaná prostřednictvím Serveru propagována, případně budou uživateli písemně sděleny jinou cestou. Kredity nebo poukaz může být využit výlučně pro platbu Odměny. Kredity ani poukaz nejsou vratné ani směnitelné za hotovost. Jakékoli kredity nebo poukaz nevyužité ve lhůtě k tomu určené nebo nevyužité před zrušením uživatelského účtu daného uživatele pozbývají platnosti bez možnosti požadovat za ně náhradu.

2. Všichni uživatelé Serveru mají možnost vyplnit tzv. vstupní dotazník dostupný na Serveru. Vstupní dotazník slouží k bližší personalizaci poskytované Služby pro daného uživatele a vytvoření předvýběru vhodných Poradců pro daného uživatele, z nichž si po registraci může uživatel vybrat konkrétního vhodného Poradce pro Sezení. Vyplněný dotazník bude pro případ učinění Objednávky dle odst. 2.2.2. těchto VUP zpřístupněný danému Poradci.

3. V případě, že si uživatel zakoupí, nebo obdrží poukaz terap.io, tj. dárkový poukaz sloužící pro účel úhrady ceny (části ceny) za poskytnutí služeb v rámci Serveru Poskytovatele, řídí se podmínky jeho uplatnění v části neupravené těmito VUP Obchodními podmínkami při prodeji poukazu terap.io umístěných na následujícím odkazu. V případě, že Klient hradí Odměnu za Sezení poukazem terapio, dává tímto Klient i Poradce Provozovateli pokyn ke zprostředkování úhrady Odměny Poradci.

4. S ohledem na poskytovanou Službu na základě Smlouvy má uživatel spotřebitel právo odstoupit: (i) od Služby poskytované Provozovatelem uživateli v souvislosti s provozováním Serveru 14 dnů ode dne vytvoření uživatelského účtu a (ii) od Smlouvy 14 dnů od jejího uzavření.

5. Uživatel výslovně souhlasí a dává pokyn (i) Provozovateli, aby započal s poskytováním služeb týkajících se provozování Serveru bezodkladně poté, co si uživatel zřídí uživatelský účet (tzn. ještě před tím, než dojde k uplynutí 14-i denní lhůty od zřízení uživatelského účtu) , (ii) Poradci, aby poskytl Službu bezodkladně po uzavření Smlouvy, nebo jakýkoli jiný čas před uplynutím 14-i denní lhůty, pokud je tak stanoveno v Objednávce.

6. Uživatel si je vědom toho, že právo na odstoupení uvedené v odst. 3. tohoto článku VUP se nepoužije v případě Služby poskytované Provozovatelem se souhlasem uživatele dle odst. 4. v rámci 14 dnů od vytvoření uživatelského účtu a na Službu poskytovanou Poradcem a využitou Klientem v rámci 14 dnů po uzavření Smlouvy.

7. Pro řešení sporů mezi uživatelem Serveru a Provozovatelem nebo Klientem a Poradcem mohou účastníci sporu využít služby „Prostředníka Terap.io“. Úkolem Prostředníka Terap.io není hájit některou ze stran, ale přispět ke smírnému vyřešení sporu.

8. Mimosoudní řešení sporů: V případě, že dojde mezi uživatelem a Provozovatelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování Služeb Serveru, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může uživatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je v případě Služeb poskytovaných Provozovatelem:
Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

9. Služba je poskytovaná v českém jazyce, není-li výše v těchto VUP stanoveno jinak (viz. odst. 2.1.3. těchto VUP)

10. Vztahy mezi uživatelem a Provozovatelem se řídí těmito VUP a platnými právními předpisy ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

11. Jakékoliv kopírování, napodobování nebo další užití obsahu Serveru, popř. jeho částí uživatelem jiným způsobem než pro účely, k nimž jsou Služby určeny, především jakékoliv šíření a úpravy obsahu Serveru a Služeb bez předchozího souhlasu Provozovatele a zásahy do technického i věcného obsahu Serveru, jsou zakázány. Právo zhotovit záložní kopii materiálů obsažených na Serveru pro vlastní potřebu uživatele v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno.

12. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit provozování Serveru a/nebo poskytování Služeb kdykoliv i bez uvedení důvodu.

13. Doručením se pro účely těchto VUP rozumí doručení dokumentu v listinné podobě na poštovní adresu druhé smluvní strany nebo doručení dokumentu v elektronické podobě na e-mailovou adresu Provozovatele nebo uživatele (sdělenou při registraci na Serveru). Dokument v elektronické podobě musí obsahovat rovněž vlastnoruční podpis odesílatele, není-li k dokumentu připojen jeho zaručený elektronický podpis. Dokument se považuje za doručený 3 dnem ode dne odeslání poštou nebo první následující den po odeslání e-mailem.

14. V případě, že je uživatelem právnická osoba, resp. její zaměstnanec, ve smyslu Smlouvy o spolupráci, jež tato právnická osoba uzavřela s provozovatelem, je tento zaměstnanec povinen dodržovat pravidla a podmínky Serveru a poskytovaných Služeb uvedených v těchto VUP.

VII. Závěrečná ustanovení1. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto VUP v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit, zejména v souvislosti se změnou související legislativy, technické změně Služeb nebo v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů Provozovatele. Provozovatel je povinen oznámit změnu VUP uživatelům alespoň 7 dní před účinností této změny. Uživatel je oprávněn odmítnout změnu VUP sdělením Provozovateli písemně na adresu Provozovatele nebo e-mailem na adresu: info@terap.io a požádat o zrušení svého uživatelského účtu ke dni účinnosti změny VUP. V případě, že uživatel neoznámí Provozovateli, že odmítá změnu VUP a po účinnosti změny VUP nadále užívá Služby na Serveru, má se za to, že změnu VUP akceptoval.

2. Tyto VUP jsou platné a účinné dne​m 1. 6. 2021.
Změna VUP vyhrazena.