Informace o zpracování osobních údajů

Registrací, přihlášením k odběru obchodních sdělení (novinek) nebo prohlížením našich webových stránek (https://terap.io) umožňujete společnosti MyMind s.r.o. se sídlem Zázvorkova 1997/26, Praha 5, 155 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 278639, IČO: 06236570 (dále jen jako “Správce” či “Správce osobních údajů”) využívat Vaše osobní údaje. Tímto dokumentem Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“), informujeme o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme, z jakého důvodu a jakým způsobem, jaká jsou Vaše práva ohledně zpracovávaných osobních údajů a jakým způsobem je u nás můžete v souladu s GDPR uplatnit.

Jaké údaje zpracováváme?

Abychom Vám mohli poskytnout náležitou technickou podporu s využíváním našich webových stránek, ukládáme si technické údaje o zařízení, které k přístupu na náš web využíváte (prohlížeč, který využíváte, zařízení, ze kterého přistupujete na náš web a operační systém, který využíváte). Poskytnutí technické podpory je v našem i Vašem oprávněném zájmu. Tyto informace jsou součástí našich interních logů a k jinému účelu, než poskytování technické podpory je nevyužíváme, přesto je z technických důvodů musíme udržovat po celou dobu životnosti námi zpracovávaných osobních údajů. Nejpozději tak tyto údaje vymažeme po 6 měsíců od uskutečnění Vaší poslední návštěvy webu.

V evidenci uživatelů zpracováváme Vaše osobní údaje v tom rozsahu, v jakém nám je poskytnete při registraci, tj. mailovou adresu. Vést databázi uživatelů je v našem oprávněném zájmu, databáze navíc umožní jednotlivým uživatelům vést a spravovat svůj profil v rámci registrace na webových stránkách. Tuto databázi kromě registračních účelů dále využíváme pro identifikaci osob při objednání a rezervaci Konzultace (dále jen „Rezervace“) a údaje dále zpracováváme pro marketingové účely, pokud jste toto jejich využití neodmítli. K tomu další podrobnosti níže. Osobní údaje zpracovávané za účelem evidence uživatelů uchováváme po dobu Vaší registrace a dále 2 let od Vašeho posledního přihlášení do uživatelského profilu na webu.

Dále zpracováváme osobní údaje, které uvedete v příspěvcích a komentářích na Serveru, a to za účelem plnění smlouvy o poskytování služeb Serveru a údaje o naší vzájemné komunikaci – s technickou a uživatelskou podporou na webu a o Vašich připomínkách, návrzích či žádostech ohledně fungování a obsahu webu a poskytnutých službách. Toto zpracování je v našem oprávněném zájmu a zároveň také ve Vašem zájmu, abychom Vám dokázali poskytnout lepší podmínky při užívání webu. Tyto údaje zpracováváme rovněž z důvodu plnění právní povinnosti vést účetnictví, kterou nám ukládá zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.

Za účelem získání a udržení přehledu o rozsahu a využívání služeb Serveru zpracováváme také Vaše osobní údaje uvedené v objednávkách a údaje o Vašich rezervacích Konzultací, a to na základě našeho oprávněného zájmu vyhodnocovat a vědět, zda a jak čerpáte Vámi objednané služby, abychom Vám mohli lépe přizpůsobit fungování Serveru. Osobní údaje z objednávek a rezervací Konzultací zpracováváme po dobu 2 let.

Jak využíváme údaje pro marketingové účely?

Pro marketingové účely zpracováváme Vaše kontaktní údaje, které nám vyplníte při registraci či při přihlášení k odběru obchodních sdělení (novinek) – dále jen „obchodní sdělení“. Tyto údaje tedy využíváme k zasílání obchodních sdělení. Odběr našich obchodních sdělení samozřejmě můžete kdykoli odhlásit nebo si změnit frekvenci jejich zasílání, například mailem na info@terap.io. Po úplném odhlášení z odběru obchodních sdělení Vaše kontaktní údaje k jejich zasílání dále nezpracováváme.

Váš názor je pro nás důležitý a je naším hnacím motorem. Zpětnou vazbu, kterou od vás obdržíme nejčastěji formou odpovědí na otázky z dotazníků, si proto ukládáme. Zajímá nás, jak jste spokojeni s fungováním a obsahem webu, způsobem komunikace na webu, s technickou podporou webu a mnoho dalšího.

Všechny osobní údaje použité pro marketingové účely využíváme z právního titulu našeho oprávněného zájmu a v souladu se zákonem o některých službách informační společností a pro marketingové účely je uchováváme po dobu Vaší aktivity na webu a dále 2 let od Vaší poslední aktivity na webu, s výjimkou údajů získaných ze zpětné vazby. Protože jsme si vědomi toho, že Vaše zpětná vazba může být vnímána jako osobní údaje zvláštní kategorie zpracováváme tento druh údajů pouze po dobu 1 roku od doby, kdy tato data od Vás získáme.

Komu data předáváme?

Vaše osobní údaje jsou užívány především pro naše interní potřeby, a to pouze z výše uvedených důvodů. Veškeré nezbytné služby ohledně osobních údajů však nezajišťujeme pouze vlastními silami, využíváme i služeb třetích stran (specializovaných společností). Se třetími stranami, kterým Vaše osobní údaje poskytneme, máme uzavřenou smlouvu, na základě které jsme schopni zajistit a chránit Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů. Některé Vaše osobní údaje tedy zpracováváme v informačních a analytických systémech třetích subjektů, které nezbytně potřebujeme pro naše podnikání:

  • cloudová platforma AWS provozovaná společností Amazon.
  • komunikační platforma Mailchimp provozovaná společností The Rocket Science GroupLLC.
  • komunikační platforma SendGrid provozovaná společností Twilio.

Třetím stranám přitom osobní údaje předáváme pouze za účelem dalšího zpracování podle našich pokynů a k účelům shora uvedeným.

Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Ochrana Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů patří mezi naše priority. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnou právní úpravou a klademe přitom důraz na nejvyšší možnou míru zabezpečení. Součástí toho je samozřejmě striktní dodržování všech pravidel, kterými jsme vázání při ochraně Vašich osobních údajů a řádný výběr smluvních zpracovatelů. Veškeré osoby, které přijdou do styku s Vašimi osobními údaji při plnění svých pracovních nebo smluvních povinností, jsou vázány povinností mlčenlivosti jak o osobních údajích, tak i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně, tato povinnost trvá neomezeně i po skončení zaměstnání nebo smluvního vztahu.

Jaká Vám GDPR dává práva a jak jich u nás využít

Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu

Kdykoliv v budoucnu budete chtít, můžete nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@terap.io požádat o zaslání potvrzení, zda námi jsou, či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. V případě, že Vaše údaje námi jsou zpracovávány, můžeme Vás na Vaši žádost nad rámec informací poskytnutých ve Všeobecných obchodních podmínkách a v těchto Zásadách ochrany osobních údajů informovat i o případných třetích osobách, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny. Pokud nezískáme osobní údaje od Vás, máte právo na veškeré nám dostupné informace o tom, odkud jsme Vaše osobní informace získali.

Pokud o Vás budeme zpracovávat Vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na tuto skutečnost upozornit zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@terap.io, my pak bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opravíme. Po registraci na našich webových stránkách budete mít možnost si své osobní údaje opravit sami za pomoci úpravy Vašeho profilu. Písemnou žádostí na naše zákaznické oddělení je možné požádat o odstranění Vašeho uživatelského účtu a osobních údajů, které nejsou nezbytné pro další zpracování.

Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů

I v případě, že budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo proti takovému zpracování vznést námitky, a to včetně námitek vůči zpracování osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu. To provedete zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@terap.io Pokud takovou námitku podáte, bez zbytečného prodlení vyhodnotíme, do jaké míry můžeme v souladu se zákonem tvrdit oprávněnost našich důvodů pro zpracování Vašich osobních údajů přes Vámi vznesené námitky a jak budeme s Vašimi osobními údaji v mezidobí nakládat. Dokud Vám naše oprávněné důvody pro zpracování neprokážeme, Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat.

Právo na omezení práce s osobními údaji

Máte právo požadovat, abychom omezili jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů, včetně jejich vymazání, tedy abychom s nimi přestali nakládat:

  • Pokud nám dáte vědět, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti.
  • Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy, namísto o vymazání, požádáte zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@terap.io o omezení jejich použití.
  • Pokud vznesete námitku proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby, než ověříme, zda naše důvody zpracování převažují nad Vašimi zájmy.
  • Pokud Vaše osobní údaje již nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb, ale Vy je budete potřebovat pro uplatnění Vašich práv.

Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů)

V případě, že zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje:

  • přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali,
  • pokud vznesete námitku podle odstavce uvedeného výše a my Vám nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy,Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků, a/nebo
  • neoprávněně,

máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu od Vašeho oznámení takovýchto skutečností zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@terap.io takto zpracovávané osobní údaje vymazali. Tyto údaje však nemůžeme vymazat ani na Vaši žádost, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní povinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků. O tom Vás budeme případně informovat.

Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě

Pokud nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@terap.io, abychom Vám poskytli námi zpracovávané Vaše osobní údaje, zašleme Vám je ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. *.xls, *.csv, nebo v obdobném formátu). Pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje zaslali jinému správci osobních údajů, Vaší žádosti samozřejmě vyhovíme.

Právo kdykoliv se odhlásit ze zasílání obchodních sdělení

V případě, že od nás již nebudete chtít dostávat obchodní sdělení, můžete jejich zasílání zamezit buď kliknutím na odkaz, který je součástí každého obchodního sdělení, nebo upravením odběru ve Vašem profilu vytvořeném na základě registrace na našich webových stránkách.

Kontakt na nás

V případě, že nám potřebujete sdělit cokoliv, co se týká zpracovávání osobních údajů neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese info@terap.io.

Právo podat stížnost u úřadu na ochranu osobních údajů

V případě, že podle Vašeho názoru neplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů a naše vysvětlení či náprava a ani vyjádření našeho DPO tento problém nepomohli vyřešit, máte samozřejmě právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to na adrese sídla úřadu: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.